Търсене

За връзка

1 а клас
ул.,,Търговска" №27
НУ.,,Св.Св. Кирил и Методий"
гр. Ямбол

0879959605

georgieva_toni@abv.bg

 

 

Род на прилагателното име тук.

Членуване на прилагателните имена тук.

Образуване на прилагателни имена с наставки и преставки тук.

Степенуване на прилагателното име тук.

Членуване на прил. и същ. имена тук.

Съществително име тест тук.

Членуване на думи тест тук

Членуване на същ. имена и тук.

Род на същ. имена тук.  От А. Петкова

Членуване на съществителни имена тук.

Състав и значение на думата тук.

Производни и непроизводни думи тук.

Правопис на сложни думи тук.

Образуване на сложни думи  тук.

Дума, синоними, антоними от Цв. Гергова тук.  тук. 

Синоними, антоними, пряко и преносно значение сборно приложение тук. 

Изречение. Главни части тук.

Пунктуация на сложното изречение "Неродена мома" тук.

Пунктуация на сложното изречение- стани богат тук.

Кръстословица тук.

Съюзи и съюзни думи тук.

Свързване на простите изречения в сложно тук.

Сказуемо тук.

Подлог тук.

Пунктуация на сложното изречение тук.

Разпознай сложното изречение по М. Аврамова тук.

Тренажори за подлог, сложно изречние и видове изречение от Руми Тунева тук,  тук и тук.

Подлог - тук.

Подлог членуване, пълен и кратък член - тук.

Сказуемо - тук.

Видове изречения по цел на изказване - тук

***************************************************************************************************************************************

Обръщение тук.

Пряка и авторова реч тук.

Текст, тема на текста, опорни думи тук.

Правопис на глаголите с представки О и У тук.

Поправяне на текст с грешки при правописа на глаголите тук.